"; ?> "; ?> "; ?> " /> " /> " /> " /> " />

"; echo""; echo"
" CLASS="hreview">

Ключови думи

"; for($i=0;$i<$num2;$i++) ###### ###### echo "
"; $pages=$num/$ob; $ks=0; for($j=0;$j<$pages;$j++){ $m=$j+1; if($m!=$p)echo" "; if($m<$pages)echo" "; $ks+=$ob; } echo"
"; $pages=$num/$ob; $ks=0; for($j=0;$j<$pages;$j++){ $m=$j+1; if($m!=$p)echo" $m"; else echo"($m)"; if($m<$pages)echo" - "; $ks+=$ob; } echo"


"; ?>